YEMEK SEPETİ ELEKTRONİK İLETİŞİM TANITIM PAZARLAMA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MÜŞTERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş. (“Yemeksepeti”) tarafından Yemeksepeti’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Yemeksepeti müşterilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve çalışanı bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

Yemeksepeti ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye https://yemek.com/ adresinde yer alan Yemeksepeti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  Yemeksepeti tarafından toplanan kişisel verileriniz şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, şirket'in ve şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

  Yemeksepeti tarafından toplanan kişisel verileriniz şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, şirket'in ve şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Delivery Hero GmbH’a iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz Yemeksepeti tarafından e-mail, internet sitesi, Yemeksepeti’nin erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 4. Yemeksepeti Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

  Yemeksepeti, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

  • Yemeksepeti ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama (on-site remarketing), reklam yapılması, şirket iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.
 5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://yemek.com/ adresinde yer alan Yemeksepeti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Yemeksepeti’ne iletebilirsiniz. Yemeksepeti talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Yemeksepeti’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.